06.02.2019

Съобщение

ОИК - Две могили ще проведе заседание на 11.02.2019г от 15:00ч.

31.01.2019

Съобщение

На 01.02.2019г ОИК - Две могили ще проведе заседание в 15.00ч

02.01.2019

Съобщение

ОИК - Две могили ще проведе заседание на 03.01.2019г от 15,00ч

23.05.2017

Съобщение

ОИК Две могили ще проведе заседание на 25.05.2017 от 13.00ч

02.11.2015

Съобщение

II-ТУР
ОИК ПРЕДОСТАВЯ  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ


СКАНИРАНИ ПРОТОКОЛИ НА ОИК

 

http://dox.bg/files/dw?a=af044c9b83

02.11.2015

Съобщение

II-ТУР

ОИК ПРЕДОСТАВЯ  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

СКАНИРАНИ ПРОТОКОЛИ НА СИК

 

http://dox.bg/files/dw?a=af79c7d558

19.10.2015

Утвърдени образци на бюлетини за местни избори на 25.10.2015 г.

Образец на бюлетина за кмет на ОбщинаОбщински съветнициБанискаБатишницаБъзовецКаран ВърбовкаКацеловоМогилиноОстрицаПоменЧилнов

15.10.2015

Съобщение

         ДО

      МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ

       ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

       В 43-ТО НС И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

       

 

       Уведомяваме Ви, че на 19 октомври 2015 г. /понеделник/ от 14 часа в Конферентната зала в сградата на Общинска     администрация Две могили ще се проведе обучение от Общинска избирателна комисия гр.Две могили на секционните избирателни комисии в Община Две могили във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

                                                           

15.10.2015

Съобщение

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ОИК Две могили, Ви уведомява, че в Община Две могили са взети следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, както и за достъп на лица със специфични подребности да гласуват:

1. Избирателна секция № 180800001 в Автогара, гр. Две могили, ул. Н.Й.Вапцаров" №1

2. Заявки за оказване на помощ ще се приемат на следния телефон: 08141 2130 и 08141 2006 и адрес : гр. Две могили, бул. България 84 от 19.10.2015г до 23.10.2015г./вкл/ от 08.00 до 12.00ч и от 13.00ч до 17.00ч, на 24.10.2015г от 13.00 до 18.00ч и на 25.10.2015г от 06.00ч до 19.00ч

13.10.2015

Съобщение

!!! 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г. С КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

В сътветствие с решение № 2113-МИ/11.09.2015 на ЦИК. ОИК Две могили взе решение

№ 109-МИ /01.10.2015г.

ОИК Две могили -одобрява електронна форма за въвеждане на данни за застъпници и заместващи застъпници.

 

НОВО  ПРИЛОЖЕНИЕ -прикачено към решение № 109-МИ /01.10.2015г.

13.10.2015

Съобщение

 ОИК ДВЕ МОГИЛИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г. С КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ – СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЦИ е

23.10.2015г. 18.00 часа

В сътветствие с решение № 2113-МИ/11.09.2015 на ЦИК. ОИК Две могили с решение

№ 109-МИ /01.10.2015г. одобри електронната форма за въвеждане на данни за застъпници и заместващи застъпници.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 05.10.2015г. е насрочено за 15.00ч

01.10.2015

Съобщение

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

СЪГЛАСНО ЧЛ.97, АЛ.4 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: ”ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ......”

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.18, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗАЕТОСТ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА УВЕДОМЯТ ПОДЕЛЕНИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА/ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-БЯЛА/ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.4, Т.7 ОТ ЗНЗ/НЕУВЕДОМЯВАНЕ В СРОК ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА/

01.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г. С КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

В сътветствие с решение № 2113-МИ/11.09.2015 на ЦИК. ОИК Две могили взе решение

№ 109-МИ /01.10.2015г.

ОИК Две могили -одобрява електронна форма за въвеждане на данни за застъпници и заместващи застъпници.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ -прикачено към решение № 109-МИ /01.10.2015г.
 

26.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 27.09.2015г. е насрочено за 16.00ч

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 22.09.2015г. е насрочено за 18.00ч

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия  на 21.09.2015г. е насрочено за 16.00ч

 

 

 

 

 

20.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Две могили насрочва на 23 Септември 2015г. от 15,00часа в сградата на бул.”България” 92, гр. Две могили / сградата на Общинска избирателна комисия / тегленето на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове в община Две могили, област Русе на 25 октомври 2015 г.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 17 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

16.09.2015

Съобщение

На основание :РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК. ОИК Две могили взе решение № 62-МИ /16.09.2015г.
 

ОИК Две могили -одобрява електронна форма за подаване на кандидатски листи за регистрация на кметове на община, общински съветници и кметове на кметства, представляваща приложение към решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ -прикачено към решение № 62-МИ /16.09.2015г.
 

13.09.2015

Съобщение

Информацията за кандидатите за общински съветници се подава в ОИК и в електронен вариант, като за целта се ползва приложената в това съобщение таблица. Същите следва да бъдат подредени съгласно поредността им в 

Приложение № 58-МИ от Изборните книжа.

 
 Приложение № 58-МИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА  ДВЕ МОГИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа
за ……………………………………………………….
(общински съветници/кмет на община/район/кметство)
в изборите на ………………… г.
(по чл. 414, ал. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 от Изборния кодекс)
Партия/коалиция/местна коалиция …………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
(точно наименование на партията или коалицията според регистрацията й)
представлявана от ..........................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
чрез ………………………………………………………………………………………………..
(трите имена на изрично упълномощеното лице, когато предложението се подписва от пълномощник)
предлагам/е Общинската избирателна комисия да регистрира кандидатска листа на кандидат/и за участие в изборите за …………….………………………………………………
(посочва се вида избор - общински съветници/кмет на община/район/кметство)
в ………………..…………………………………………………….…… на ………………… г.
(община/район/кметство)
Подреждането на кандидатите е както следва:
1. .......................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
………………………………………….................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
…………………………………………….................................................................................
3. .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3–8 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................……. г.
Подпис: ………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или изрично упълномощеното/ите лице/а)
Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
****************************************************************************
За всеки отделен вид избор се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение като изрично се вписват кметствата и кандидатските листи, които се предлагат за регистрация.
Предложението се представя в ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден, а при произвеждане на частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление от кандидата/ите, че е/са съгласен/ни да бъде/ат регистриран/и от предложилата ги партия или коалиция;
2. декларация от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
3. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 или ал.2 от ИК, в която посочват своя постоянен адрес и настоящ адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
4. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 от ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;
д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол;
5. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.

 

 
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 175 - МИ / 11.02.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Румен Стефанов Драков, ЕГН…….., избран от кандидатска листа на Местна коалиция Алтернатива на статуквото – ПП АБВ, коалиция Народен съюз, партия ЗС Ал. Стамболийски и обявяване на следващия в листата за избран.

 • № 174-МИ / 01.02.2019

  относно: Разглеждане на постъпило писмено уведомление до общинската избирателна комисия от Председателя на Общински съвет – Две могили с изх. № 38 / 28.01.2019г. във връзка спазване на разпоредбите на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА спрямо общински съветник Румен Стефанов Драков, ЕГН…….., избран от кандидатска листа на Местна коалиция Алтернатива на статуквото – ПП АБВ, коалиция Народен съюз, партия ЗС Ал. Стамболийски.

 • № 173-МИ / 03.01.2019

  относно: Разглеждане на постъпило писмено уведомление до общинската избирателна комисия от Председателя на Общински съвет – Две могили с изх. № 1 / 02.01.2019г. във връзка спазване на разпоредбите на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА спрямо общински съветник Румен Стефанов Драков, ЕГН…….., избран от кандидатска листа на Местна коалиция Алтернатива на статуквото – ПП АБВ, коалиция Народен съюз, партия ЗС Ал. Стамболийски.

всички решения